Sigortalıların vergi avantajı

Hayat sigortalarında prim öderken ve 10 yıl prim ödemesi sonunda birikiminizi ve/veya maaşınızı alırken vergi avantajına sahip olursunuz.

Prim ödemelerinizde vergi avantajınız:

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödediğiniz prim tutarının yarısının; yalnızca ölüm, kaza, hastalık, sakatlık teminatı içeren hayat sigortalarında ödediğiniz primin tamamını ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

10 yıl prim veya aidat ödemesi sonunda vergi avantajınız:

Hayat sigortasından 10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılmanız durumunda ödediğiniz irat tutarları üzerinden %15, 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ya da yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda irat tutarları üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.
Kira geliri elde ediyorsanız;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca,

“Beyan edilen gelirin %15′ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50′si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.) beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradından indirilebilmektedir.”

Vergi avantajından yararlanmak için;

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.
Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir:

  • Emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar,
  • Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan şirketin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstraları ve posta çekleri,
  • Hayat sigortası poliçesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde, emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.

Kurumların vergi avantajı

Sadece kurumun prim ödemesi durumunda vergi avantajı:

Çalışanlarınız adına ödediğiniz ve ücret olarak kabul edilen hayat sigortası primleri, önce Damga Vergisi açısından brütleştirilerek bordroya ilave edilir ve daha sonra da genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmadan, indirim konusu yapılır.

İşverenin katkı payı ödemeleri ile çalışanın hayat/sağlık sigortası ödemelerinin birlikte yapılması durumunda vergi avantajı:

Hem işveren olarak çalışanınız adına bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemeniz, hem de çalışanınızın kendisi adına hayat/sağlık sigortası primi ödemesi ve yapılan ödemelerin toplam tutarının ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15′ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşması durumunda indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.