Devlet katkısı nedir?

Bireysel emeklilik sistemine yatırdığınız katkı paylarına karşılık olarak, bu katkı paylarının belirli bir oranında bireysel emeklilik hesabınıza devlet tarafından ödenen tutardır.

Devlet katkısı hangi oranda ödenir?

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25′i oranında ödenir.
Örneğin; aylık 100 TL ödüyorsanız adınıza her ay 25 TL, 800 TL ödüyorsanız 200 TL devlet katkısı ödenir.

Devlet katkısı hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Devlet katkısı, 01.01.2013 tarihinden itibaren yatırdığınız katkı payları için ödenir.

Devlet katkısı için üst limit var mıdır?

Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25′ini aşamaz.

Örneğin, 2013 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı 12.000,60 TL’dir. 2013 yılı içinde hesabınıza ödenen toplam devlet katkısı azami 3.001,5 TL olacaktır.

Yıllık toplam brüt asgari ücret hesaplanırken, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

Bireysel emeklilik hesabıma yatırılan her tutar için devlet katkısı ödenir mi?

Sadece düzenli, ek veya başlangıç katkı payı adı altında hesabınıza yatırdığınız tüm katkı paylarınız için devlet katkısı ödenir.

Emeklilik şirketlerince hesabınıza yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri ve üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16.04.2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil) hesaplamaya dahil edilmez.

Herkes için devlet katkısı ödenir mi?

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi dahilinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için devlet katkısı ödenir.

Eşim veya çocuğum adına ödeme yaparsam onlar da devlet katkısından yararlanabilir mi?

Eşiniz veya fiil ehliyetine sahip çocuğunuz adına yatırdığınız katkı payları üzerinden katılımcı bazında belirlenmiş yıllık brüt asgari ücret tutarındaki sınır dâhilinde %25 oranında devlet katkısı ödenir. Dolayısıyla, bireysel emeklilik sistemine dâhil olan her aile bireyiniz devlet katkısı ve sistemin diğer tüm avantajlarından faydalanır.

Devlet katkısından faydalanmak için ne yapmam gerekir?

Katkı payı ödemesi dışında herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Emeklilik şirketleri, yatırdığınız katkı paylarını sizin adınıza Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirir ve hesaplanan devlet katkısı bireysel emeklilik hesabınıza ödenir.

Devlet katkısı kim tarafından hesaplanır?

Devlet katkısı, emeklilik şirketleri tarafından iletilen bilgiler esas alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanır.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var. Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı üst limiti hesap bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır.

Birden fazla sözleşmeniz olması durumunda, devlet katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır. Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25′ini aşamaz.

Devlet katkısını nasıl takip edebilirim?

Devlet katkısı, bireysel emeklilik hesabınız kapsamındaki yalnız devlet katkısına ilişkin tutarları takip edebildiğiniz alt hesaba yatırılır. Dolayısıyla, ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikiminiz ile devlet katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı izleyebilirsiniz.

Birikimlerinizi; emeklilik şirketlerinin internet sitelerinde sizin için oluşturduğu güvenli alanlardan, çağrı merkezlerinden ya da Takasbank’ın internet sitesinin ana sayfasında yer alan “Bireysel Emeklilik” kısa yoluna bağlanarak sürekli olarak takip edebilirsiniz.

Devlet katkısı ne zaman ödenir?

Emeklilik şirketleri, katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal ettiği ayın sonunu takip eden 10. iş günü sonuna kadar Emeklilik Gözetim Merkezi’ne kayıt kesinleştirme bildirimini yapar. Bu bildirimi takip eden 5 iş günü içinde şirketler ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında aykırılık tespit edilmeyen veriler için mutabakat imzalanır. Emeklilik Gözetim Merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip 4 iş günü içinde katılımcı bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini Hazine Müsteşarlığı’na iletir. Müsteşarlık, hesaplanan devlet katkısını Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gönderilen hesap formuna istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip 5 iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezi hesabına öder. Emeklilik Gözetim Merkezi, devlet katkısını en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına öder.

Emeklilik şirketleri, devlet katkısını hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatı vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şeklinde tutulur.

Devlet katkısı nasıl değerlendirilir?

Emeklilik şirketleri, sadece devlet katkılarını yatırıma yönlendirilmesi amacıyla mevzuatta belirtilen portföy sınırlandırmalarına uyan bir emeklilik yatırım fonu kurarlar. Şirketler, alternatif yatırım amaçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir.

Fonda yer alması gereken yatırım araçları ve oranları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Devlet katkılarının,
– En az %75′i, Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,
– En fazla %25′i,
a) Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında,
b) BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki hisse senetlerinde değerlendirilir.
a) ve b) maddelerindeki yatırım araçlarının her biri için fon portföyünün %15′inden fazla yatırım yapılamaz.

Fon portföyüne, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün %1′ini aşamaz.

Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:
– Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %3′ünü aşamaz.
– Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün %1,5′inden fazlası yatırılamaz.
– Tek bir hisse senedine fon portföyünün %1′inden fazla yatırım yapılamaz.

Devlet katkısı için kurulan emeklilik yatırım fonlarından kesinti yapılır mı?

Emeklilik şirketleri, devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir. Bu kapsamda yapacakları toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dâhil, günlük %0,001′i (yıllık %0,365) geçemez.

Devlet katkısına ne zaman hak kazanırım?

Devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için bireysel emeklilik sisteminde kalma ile ilgili süre şartları bulunmaktadır.

01.01.2013 tarihinden sonra sistemde bulunduğunuz süre Devlet katkısı hesabındaki tutarın hak kazanılan oranı
3 yıldan az %0
3<=Süre<6 yıl %15
6<=Süre<10 yıl %35
10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce) %60
Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet %100

Süre hesaplamaları emeklilik sözleşmesi bazında yapılır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu hariç, devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.

Bireysel emeklilik sistemine 01.01.2013 tarihinden önce girmiştim. Devlet katkısına hak kazanma sürem nasıl hesaplanır?

01.01.2013 tarihinden önce bireysel emeklilik sistemine girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarı ile yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerinin, sisteme giriş tarihi ile 01.01.2013 tarihi arasında sistemde geçirdikleri süre,

3 yıldan 6 yıla kadar olanlar için 1 yıl,
6 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2 yıl,
10 yıldan fazla olanlar için 3 yıl olacak şekilde, devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için gerekli süreye, bir defaya mahsus olmak üzere, 01.01.2016 tarihinde ekleme yapılır.

Örneğin; bireysel emeklilik sistemine 01.01.2006 tarihinde girdiğinizi varsayalım. 01.01.2013 tarihi itibariyle 7 yıldır sistemde olduğunuz için 01.01.2016′da sistemde kaldığınız 7 yıl için hak etme sürenize 2 yıl daha eklenecek ve 3 yıldır sistemde olmanıza rağmen devlet katkısına hak kazanmak için süre hesaplamalarında sistemde kalma sürenizin 5 yıl olduğu varsayılacaktır.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var. Bu durumda devlet katkısına hak kazanma sürem nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı hesaplanırken her sözleşmeniz ayrı değerlendirilir. Örneğin; 01.01.2013′ten sonra yürürlüğe giren sözleşmelerinizden biri 6 yıldır, diğeri 3 yıldır yürürlükte ise ilk sözleşmenize yapılmış devlet katkılarının %35′ine, ikinci sözleşmenize yapılmış devlet katkılarının %15′ine hak kazanırsınız.

Bireysel emeklilik hesabımı başka bir şirkete aktarırken devlet katkısını da aktarabilir miyim?

Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi başka bir şirkete aktarmanız durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da yeni şirkete aktarılır.

Hesabınıza aktarım sırasında intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar, hesabınıza ödemenin yapılmasını takip eden en geç 2 iş günü içerisinde önceki şirket tarafından aktarım yaptığınız yeni şirketinize aktarılır.

Devlet katkısı ile ilgili denetim mekanizması var mıdır?

Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hak edilmeyen veya emeklilik şirketlerince haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler Hazine Müsteşarlığı’nca yılda en az 1 kez denetlenir.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılacak fonlara ilişkin denetim Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Devlet katkısı haczedilebilir mi?

Devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.

Devlet katkısı bütçenin diğer kalemlerine aktarılabilir mi?

Devlet katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten yapılır. Devlet katkısı ödeneğinden bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

Devlet katkısının yanı sıra bireysel emeklilik sisteminde vergi avantajından da faydalanabilir miyim?

Bireysel emeklilik sistemindeki katkı payı ödemeleri ile ilgili vergi avantajı uygulaması, 01.01.2013 tarihi itibariyle sona ermiştir. Katkı payınızın değerlenmesi sırasındaki ve emekli olduğunuzdaki vergi avantajlarınız ise devam etmektedir.

Sistemde var olan bir bireysel emeklilik hesabımı kapatıp yeni bir bireysel emeklilik hesabı açsam veya var olan başka bir sözleşmem için ödeme yapmaya devam etsem devlet katkısı ödenir mi?

29.05.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olan bir katılımcının bir bireysel emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını; 29.06.2012-29.06.2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerini alarak sonlandırması durumunda, yeni bir sözleşme ya da var olan başka bir sözleşmesi kapsamında 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmez.

Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkını kullanan veya emeklilik şirketleri tarafından sözleşme teklifi reddedilen kişilere, sisteme girilmemiş sayılacakları için, yukarıdaki hüküm uygulanmaz.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkımı elde ettim. Emeklilik birikimlerimi almadan sözleşmeme devam etmek istiyorum. Devlet katkısından yararlanır mıyım?

Emeklilik hakkını elde ediğ emeklilik sözleşmenize devam etmeniz durumunda, katkı payı ödemeye devam ettiğiniz sürece devlet katkısı alabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı kullanıp sistemden ayrıldığınızda, tüm devlet katkısına hak kazanmış olursunuz.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkımı elde ederek birikimimi almıştım. Tekrar sisteme dahil olsam, devlet katkısından yararlanır mıyım?

Emeklilik hakkını elde ederek birikiminizi aldığınız tarih 29.06.2012 ile 29.06.2014 arasında ise bireysel emeklilik sistemine yeniden girmeniz durumunda 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceğiniz katkı payları için devlet katkısı ödenmez.