Bireysel emeklilik sistemi kurumuma ne kazandırır?

Bireysel emeklilik sistemi; motivasyonu yüksek, şirketine bağlı insan kaynağına erişmenin bir yolu ve nitelikli insan kaynağının şirketinizi tercih etmesi konusunda önemli bir itici güçtür.

Çalışanlarınızı bireysel emeklilik sistemine dâhil ederek, emeklilik günlerinde de bugünkü yaşam standartlarını sürdürmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda personel maliyetlerinde de tasarruf sağlarsınız.

Çalışanlarınız için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunursanız çalışan başına maliyetiniz çok daha düşük olacaktır.

%10′luk artış olması Ücrette %5 artış ve ücretin %5′i kadar katkı payı ödenmesi Ücretin %10′u kadar çalışan adına katkı payı ödenmesi
Eski brüt ücret 1.000 TL 1.000 TL 1.000 TL
Yeni brüt ücret 1.100 TL 1.050 TL 1.000 TL
Ücret artışı 100 TL 50 TL 0 TL
Katkı payı 0 TL 50 TL 100 TL
İşveren SGK payı (%19,5) 19,5 TL 9,75 TL 0 TL
İşsizlik primi işveren payı (%2) 2 TL 1 TL 0 TL
Toplam ek maliyet (işveren) 121,5 TL 110,75 TL 100 TL

Kurumuma mali açıdan avantaj sağlar mı?

Evet. Çalışanlarınız adına ödediğiniz tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Ayrıca, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan aylık katkı payı tutarı, SGK primi matrahına dâhil edilmez.

Grup emeklilik sözleşmeleri nasıl düzenlenir?

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Çalışanlarım sisteme bireysel olarak girse olmaz mı? Neden grup emekliliği tercih edelim?

Çalışanlarınız bireysel emeklilik sistemine tek başlarına da dâhil olabilirler. Ancak grup emeklilik planlarında daha düşük oranda kesinti uygulandığını ve kurumunuza özel avantajlar sunulabildiğini belirtmekte fayda var.

Çalışanlarımın aileleri de kurum katkısı olmadan aynı avantajlı yapıdan faydalanabilir mi?

Çalışanlarınızın eşleri ve/veya 18 yaşından büyük çocukları da çalışanlarınıza özel olarak hazırlanan grup emeklilik planlarının avantajlarından yararlanabilirler.

Grup emeklilik sözleşmeleri sadece kurum ödemeli mi oluşturulabilir?

Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmeleri, katkı payı ödeyen tarafa göre üçe ayrılır:

 • Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
 • Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
 • Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

Çalışanlarım adına en az ne kadar ödeyebilirim?

Grup emeklilik planlarının yapısına bağlı olarak asgari katkı payı tutarları farklılık gösterir. Ödemelerinizde üst bir limit yoktur.

Çalışanlarıma sabit bir tutar mı ödemek zorundayım?

Hayır. Çalışanlarınıza ödediğiniz katkı paylarını “sabit” veya “çalışanlarınızın ücretlerinin belirli bir yüzdesi” olarak belirleyebilirsiniz.

Çalışanlarımın unvanlarına ya da çalışma sürelerine göre ödemeleri farklılaştırabilir miyim?

Evet. Her çalışan grubuna (örneğin; sözleşmeli veya kadrolu, beyaz yakalı veya mavi yakalı, vb.) ya da çalışanlarınızın çalışma sürelerine göre farklı yapıda ödeme programı tasarlayabilir ve buna bağlı olarak ödemelerinizi farklılaştırabilirsiniz.

Sıkıntıya düşersem çalışanlarım adına yaptığım ödemelere ara verebilir miyim?

Emeklilik sözleşmeniz süresince dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Grup emeklilik sözleşmesinde kurum ve çalışan hakları nasıl düzenlenir?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde; “fon dağılımı değişikliği”, “emeklilik planı değişikliği” ve “birikimlerin başka şirkete aktarımı” hakları kural olarak hak kazanma süresinin sonuna kadar kurumunuza aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkını, isterseniz emeklilik sözleşmesinde belirterek çalışanlarınıza bırakabilirsiniz. Çalışanlarınızın kabul etmesi durumunda, tüm bu hakları hak kazanma süres tamamlandıktan sonra da kullanabilirsiniz.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanımı, kural olarak çalışanlarınızdadır. Ancak çalışanlarınız, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer haklarını kurumunuza devredebilir.

Çalışanlarım adına ödediğim katkı paylarıyla oluşan birikime çalışanlarımın hak kazanabilmesi için süre şartı koyabilir miyim?

Evet. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikimlerin tamamına çalışanlarınızın hak kazanabilmesi için en fazla 7 yıl süre şartı belirleyebilirsiniz.

Sözleşme Yıl Sonu İtibariyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)(*)
1 2 3 4 5 6 7
Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi (Yıl) 1(*) 100
2 0 100
3 0 0 100
4 0 0 75 100
5 0 0 60 80 100
6 0 0 60 70 80 100
7 0 0 50 60 70 80 100

(*) İşverenin, çalışanı adına yatırdığı katkı payı tutarları kastedilmektedir. Çalışanın kendi adına yatırdığı katkı payı ve birikimler üzerinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Çalışanlarınız bazı durumlarda ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan toplam birikime belirlediğiniz süreden önce hak kazanabilirler. Bu durumlar;

 • Haklı nedenlerle fesih hariç işten çıkarma,
 • Haklı nedenle işten ayrılma,
 • İşverenin emeklilik sözleşmesini feshetmesi,
 • İşverenin iflas ya da konkordato ilan etmesi.

Çalışanlarınızın yaşam kaybı durumunda birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin, emeklilik sözleşmesinde belirlenen lehtarları veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Çalışanlarınızın yukarıda belirtilen durumlar dışında işten ayrılması durumunda yatırmış olduğunuz toplam tutarı, dilerseniz grup emeklilik sözleşmesi kapsamında yer alan diğer çalışanlarınıza katkı payı olarak dağıtabilir ya da yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geri alabilirsiniz.

Başka bir emeklilik şirketinden yaptırdığım grup emeklilik sözleşmesini aktarabilir miyim?

Evet. Yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olması koşuluyla, grup emeklilik sözleşmenizi, başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Çalışanlarım sistemden ne zaman emekli olabilir?

En az 10 yıl süreyle sistemde kalınması koşuluyla, 56 yaşını dolduran çalışanlarınız emekliliğe hak kazanır.

Çalışanlarımızın sistemden emekli olması veya ayrılması durumunda vergi kesintisi yapılmakta mıdır?

Çalışanlarınız emekliliğe hak kazandıklarında ya da sistemden ayrıldıklarında hak kazandıkları emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.

Durum Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma %5
Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma %5
Sistemden, 10 yıl süreyle katkı payı ödeyip, 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %10
Sistemden, 10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %15

Çalışanlarım emekli olduklarında birikimlerini nasıl değerlendirebilirler?

Çalışanlarınız;

 • Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, “programlı geri ödeme” şeklinde alabilirler. Bu durumda “emeklilik gelir planı” adı altında oluşturulmuş emeklilik planına dâhil olurlar.
 • Birikimlerini “yıllık gelir sigortası” sözleşmesine aktarabilir ve kendilerine sunulacak düzenli gelir alternatiflerinden faydalanabilirler.
 • Birikimlerini toplu olarak alabilirler.
 • Hak kazanmış oldukları birikimleri yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararlarını erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirler.

Birden fazla hesapları olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarını emeklilik haklarını kullandıklarında birleştirebilirler.

Bireysel emeklilik sistemine girmek için herhangi bir ödeme yapar mıyım?

Bireysel emeklilik mevzuatına göre teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte giriş aidatı alınabilir.

Giriş aidatının, çalışanlarınız adına yaptığınız ya da çalışanlarınız tarafından yapılan ilk ödeme emeklilik şirketinin hesaplarına ulaştığında, peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’undan fazla olamaz.

Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren,

 • 3 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %75’inden,
 • 3-6 yıl içinde ayrılanlar için %50’sinden,
 • 6-10 yıl içinde ayrılanlar için %25’inden fazla olamaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 10. yılını dolduranlardan, yaşam kaybı veya sakatlık nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.

Grup emeklilik planlarında giriş aidatı tutarı ve tahsilat şekli kurumunuzun ve sözleşmenizin özelliğine bağlı olarak, plan bazında farklılık göstermektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde başka kesintiler var mı?

Bireysel emeklilik sisteminde 2 tür kesinti daha öngörülür;

Yönetim gideri kesintisi:
Ödenen her bir katkı payı üzerinden yapılan kesintidir. Şirketimizin grup emeklilik planlarında, grubun yapısına bağlı olarak yönetim gideri kesintisi %0’a kadar düşebilmektedir.

Fon toplam gider kesintisi:
Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanır. Kurumun yapısına göre sunulan emeklilik yatırım fonlarında, fon işletim gideri kesintisi de farklılık gösterir.

Çalışanlarımın acil sağlık problemleri için hizmetiniz var mı?

Evet. Çalışanlarınız acil durumlarda, S.O.S International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır. Üstelik çalışanınızın hesabına son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödenmiş olması yeterlidir.

Acil kapsamına girmeyen durumlarda çalışanınız kendisi; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları için ambulans hizmetinden % 20 indirimli yararlanabilir.

Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız.

Çalışanlarımın sağlık kuruluşlarında avantajı var mı?

Evet. Çalışanlarınız herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları durumunda anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirler.

Anlaşmalı sağlık kuruluşları ağına ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel emeklilik sistemi kapsamında çalışanlarıma riske yönelik teminatlar verebilir misiniz?

Bireysel emeklilik sisteminde, hayat sigortalarında bulunan yaşam kaybı ve sakatlık teminatları bulunmaz. Anadolu Hayat Emeklilik olarak risk teminatları içeren sigorta ürünlerimizi kurumunuza özel avantajlarla sunabiliriz.

Bireysel emeklilik sistemine yaptığım ödemeler nerelerde değerlendirilir?

Katkı paylarınız, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan ödediğiniz katkı paylarıyla ilgili mal varlığıdır.

Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz.Fonun mal varlığı; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.
Emeklilik yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre avantajları neler?
Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır.